Investering i aktier

Det er mit mål med denne side at dele de erfaringer om investering i aktier, jeg har gjort mig gennem mere end 30 år som investor, trader og spekulant på aktiemarkederne i Danmark, Europa og USA.

Det er mit håb at såvel den erfarne investor, som den der lige er begyndt at investere i aktier, vil få glæde af mine artikler. Hertil kommer ikke mindst de konkrete aktie råd, jeg løbende udgiver på min aktie blog.  Jeg tilbyder ligeledes aktieanbefalinger i form af et nyhedsbrev med mange ugentlige købs- og salgsanbefalinger på aktier fra hele verden men med særlig fokus på det danske aktiemarked.

Investering i aktier på New York Stock Exchange

Investering i aktier har, fra at være noget en meget lille gruppe af hovedsagligt mænd beskæftigede sig med, udviklet sig til en folkesport. Det er der mange årsager til, men den primære er fremkomsten af internettet.

Det har givet os alle meget lavere handelsomkostninger, og hvad der er mindst lige så vigtigt adgang til aktiekurser og informationer i realtid gratis eller til meget beskedne omkostninger. Det er efter min opfattelse en meget positiv udvikling både ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt som af hensyn til den enkeltes private økonomi.

Investering i aktier kræver uddannelse

Alle de nye muligheder for investering i aktier og andre aktiver rejser dog også et stort behov for uddannelse, således at den private investor i videst muligt omfang undgår de faldgrupper, markedet desværre også byder på. Mange af læserne vil være bekendt med de problemstillinger, jeg beskriver og advarer imod i det følgende, men for nogle vil det være helt nyt. Selv den erfarne investor kan forhåbentlig få glæde af at få frisket enkelte emner op.

Psykologi: Den glemte faktor

Alle, der beskæftiger sig med investering i aktier, er meget optaget af regnskaber, udviklingen i makroøkonomi og for nogles vedkommende grafer og teknisk analyse. Det er også alt sammen vigtigt og rigtigt, men mange gange glemmer vi det allervigtigste:  At se ind i vort eget sind!

Langt de fleste læsere har prøvet følelsen af frygt og håb i forbindelse med investering. Disse følelser er naturligvis stærkere ved investering med en kort horisont end ved anlægsporteføljen. Men psykologien spiller ind i begge tilfælde.

Vi kender alle det, at man foretager en investering i en stor dansk aktie i forventning om, at den vil stige kraftigt. Baggrunden for beslutningen om investeringen er i denne forbindelse underordnet, men lad os nu antage, at den bygger på et positivt kvartalsregnskab.

Regnskabet bliver gennemgået af andre markedsdeltagere, der når frem til, at der er skjulte problemer i virksomheden. Herefter falder aktien kraftigt tilbage. I stedet for at reagerer på dette eller lade det stop loss, man har indlagt i forbindelse med indgåelse af handlen, blive udløst, beholder man aktien.

Man overbeviser sig selv om, at investeringen er langsigtet. Mange vil måske ikke indrømme over for sig selv, at de har været igennem ovenstående forløb. Jeg vil meget gerne gå foran og fortælle, at jeg har prøvet det mange gange. Det har taget mig mange år at komme dette til livs.

Vi hader at tabe

Det, der sker i ovenstående scenarie, er, at psykologien spiller os et puds. Den følelsesmæssige del af hjernen overtager styringen fra den rationelle. Der er skrevet mange fremragende doktordisputatser om menneskets aversion mod tab. Hvadenten undersøgelserne blev udført i Europa eller USA, nåede de alle frem til samme resultat: Vi hader at tabe!

Mennesket er fra tidernes morgen programmeret til en modvilje mod tab.  Hvad værre er: Vi har også en endnu større modvilje mod at erkende et tab. Ubehaget ved et økonomisk tab er langt større end glæden ved en tilsvarende gevinst. Det er meget vigtigt for alle, der investerer i aktier at erkende ovenstående og få kontrol over disse følelser, så man kan handle rationelt.

Et andet element af stor betydning for den enkelte investor er modet til at følge sin strategi. Jeg havde en dygtig og højt begavet regnelærer i folkeskolen, hvis store interesse var aktiemarkedet. Han købte og solgte aktier i en lille bog. Han købte og solgte altså ikke rigtigt, men skrev ned hvad han ville have gjort. Han havde tilbage i 1974 tjent mere end 1 million i papirpenge på sin lille bog!

Regnelærens problem kan beskrives på følgende måde. Hvis man lægger en bjælke på 40 x 40 cm kan enhver gå på den, når den ligger på jorden. Lægger man den derimod i 2 meters højde, kan de færreste gå på den. Samme opgave kun psykologien gør forskellen. Hvad hvis bjælken ligger mellem to bygninger i 50 meters højde!

Slår du markedet?

Man skal ikke have investeret i aktier længe, før man stifter bekendtskab med spørgsmålet: “Slår du markedet?”. Hvad der vil være de fleste læsere bekendt, betyder det, gør man det bedre end et indeks. Et sådant indeks er eksempelvis i Danmark OMX C25 og i USA typisk S&P 500.

Faktum er desværre, at langt de fleste privates investering i aktier ikke gør det bedre end markedet. Hvad der måske er mere overraskende: Mange investeringsforeninger og professionelle rådgivere gør det heller ikke bedre end markedet.

Det er der mange årsager til. For investeringsforeningerne og de professionelle rådgivere er der først og fremmest omkostningerne. De variere mellem 1 og 3 % af den investerede kapital årligt. Herudover kommer det faktum, at mange investeringsforeninger skal være fuldt investeret i aktiemarkedet.

En af de vigtigste erfaringer jeg har gjort mig med investering i aktier gennem 30 år, er, at 75 % af risikoen er i det generelle marked og i mindre grad i den enkelte aktie. Det betyder, at når aktiemarkedet generelt falder som f.eks. i 2008, så falder alle aktier. En investeringsforening i eksempelvis danske aktier kan jo ikke være i kontanter, selvom de forudser et stort fald.

Køb og behold strategien

Den private investor, der vælger en “køb og behold” strategi, vil i det lange løb få et positivt afkast. Dette skyldes at selv store fald i markedet som eksempelvis i 2008, over tid historisk set altid rettes op igen. Den, der er tilhænger af en “køb og behold” strategi, kan måske have interesse i min artikel om passiv investering med app. Det kan være det rigtige for dem, der ikke ønsker at bruge den store tid på deres investering i aktier, eller måske lige er startet.

Men med køb og behold strategien for investering i aktier vil man dog meget sjældent være i stand til at gøre det bedre end markedet. Det vil i givet fald kræve, man er i stand til at vælge nogle særdeles gode aktier til porteføljen, der hver især udvikler sig bedre end markedet og vel at mærke ingen, der virkelig går ned.

Skal man slå markedet, er det derfor vigtigt med en mere aktiv strategi. Er det en anlægs eller pensionsportefølje man har, skal man på den anden side heller ikke handle unødigt meget. Det koster i kurtage og kursskæring til banken. Jeg vil løbende give anbefalinger om, hvornår man skal reducerer porteføljen og være mere i kontanter, og hvornår der skal købes ind.

Investering i aktier er ikke en eksakt videnskab

Jeg er naturligvis ikke ufejlbarlig, og nogle af mine aktie råd vil vise sig at være forkerte. Husk investering i aktier er ikke en eksakt videnskab. Jeg er dog af den opfattelse, at det er bedre at mindske risikoen for tab, også selvom om man dermed går glip af en gevinst. Det skal forstås sådan, at det er bedre at gå for tidligt ud af markedet i en opgang, og dermed gå glip af de sidste procenter, end at tabe når faldet sætter ind. Fald på aktiemarkerne overalt i verden er meget hurtigere og voldsommere end opgangene.

Der findes utallige skoler indenfor investering, og jeg vil beskrive flere af dem andre steder på siden. Personligt bekender jeg mig ikke religiøst til enkelte analyse modeller, men anvender i mit daglige arbejde flere værktøjer, såvel fundamental analytiske som teknisk analytiske.

For den læser der ikke er bekendt med disse termer, skal det oplyses at fundamental analyse beskæftiger sig med de faktuelle forhold i virksomhedens regnskab, mens teknisk analyse arbejder med aktiens grafiske udvikling.

Analyse af renten og aktiemarkedet

Hvilke aktier skal man vælge?

Generelt bør man kun investerer i aktier i virksomheder, der er fundamentalt sunde. Hermed mener jeg virksomheder, der har en solid egenkapital og et overskud, der står i forhold til virksomhedens værdi på aktiemarkedet. Men der kan være undtagelser fra denne regel eksempelvis indenfor biotek eller informationsteknologi. Et godt eksempel herpå er GENMAB, der i mange år havde underskud. Selv i dag har Genmab et meget beskedent overskud set i forhold til aktiens værdi. Men alligevel er aktien steget med ikke mindre end 4000 % på de sidste 5 år. Aktien er dog siden faldet noget tilbage.

Det rigtige tidspunkt for investering i aktier

Når jeg har fundet de fundamentalt gode aktier, bruger jeg teknisk analyse til at vælge tidpunkterne for at gå ind og ud af markederne og de enkelte aktier. Mine aktie råd er således et produkt af en vurdering af den generelle markedsstemning, det enkelte land, sektoren aktien befinder sig i f.eks. medicinalindustri, biotek eller den finansielle sektor og til sidst den enkelte aktie. Husk på: Selvom en virksomhed gør det godt, kan aktien sagtens falde, hvis sektoren eller aktiemarkedet er i en negativ trend!

Jeg takker dig kære læser for, at du er nået hertil i min introduktion til investering i aktier. Jeg håber, du fremover vil få glæde og økonomisk udbytte af mine artikler og blog indlæg om investering i aktier. Jeg vil ligeledes gerne inviterer dig til at modtage mit nyhedsbrev.

Denne side er opdateret 17. april 2023